Förstasidan

Terapier och samtal

Handledning

Konsultation

Rådgivning

Utbildning

Utredning

Kontakt

Terapier och samtal

- jag utgår från en psykodynamisk grund, dvs. tillkortakommanden och problem ses som sprungna ur relationssvårigheter till andra människor och som sedan får konsekvenser för hur man löser alternativt inte löser såväl vardagliga problem som livsproblem

- i vissa skeden av livet står vi som människor inför problem där vanliga strategier, sätt att hantera situationer, inte verkar fungera

- orsakerna kan finnas såväl utanför oss, exempelvis svåra, kritiska händelser som vi ställs inför, som inom oss i form av bristande självkänsla, låg tilltro till vår förmåga

- i dessa skeden av livet kan det finnas behov av hjälp och att få distans till det som händer


De behandlingsformer jag erbjuder är:

individualterapi

- genom samtalsterapi arbeta med händelser, känslor som begränsar och beskär ens handlingsfrihet och därigenom öka sin självkännedom. Det sker i ett välstrukturerat sammanhang under 6 månader till 1 år, eventuellt längre utifrån vilka behov som finns.

parterapi

- arbetet med relationsproblem sker i ett sammanhang där parets svårigheter fokuseras

familjesamtal

- fokuseringen av arbetet sker inom ramen för familjens gemensamma svårigheter och inkluderar såväl föräldrar som barn

gruppterapi

- arbetet sker i grupp där deltagarna bedömts lämpliga med avseende på problemområde samt personlighet

kristerapi

- arbetet utgår från existentiella frågeställningar med fokus på exempelvis ålderskriser, förluster* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *